بررسی و تبیین مناسبات اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی و ساتراپی مصر در زمان داریوش اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

شاهنشاهی هخامنشی پس از شکل‌گیری در جنوب غربی ایران امرزی به‌وسیله کوروش دوم، نیرومندترین دولت آریایی بود که تا این زمان شکل گرفته بود و بر بیشتر قدرت‌های بزرگ آسیای غربی غلبه نمود. یکی از اهداف کوروش تسخیر مصر بود، و پسرش، کمبوجیه در سال 525پ.م، توانست هدف پدرش را دنبال کند و مصر را فتح کند. در زمان داریوش اول که شاهنشاهی هخامنشی به نهایت وسعت خود رسیده بود. داریوش اول دست به اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی گسترده‌ای برای اداره ساتراپی‌های سراسر شاهنشاهی و به‌ویژه در مصر زد و همین عوامل سبب گردیدند تا منابع مصری از او به عنوان فرعون بزرگ و قانونی یاد کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقدامات اقتصادی داریوش در مصر است. به این منظور، بر پایه تطبیق منابع موجود کهن و نو، کنش‌های اقتصادی داریوش اول برای بهره‌وری این ساتراپ کهن بررسی می‌گردد و اینکه داریوش اول برای اداره منابع مصری به چه کارهایی دست زده است و تا چه اندازه، این سیاست-های اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد مصر و پیامد آن در شاهنشاهی هخامنشی بازدهی داشته است. در پایان‌ برپایه اسناد، می-توان سیاست اقتصادی داریوش را برای بهره‌وری شاهنشاهی در مصر کاربردی و مؤثر دانست. بر پایه این اسناد، می‌توان داریوش را یکی از شاهان بزرگ دوران باستان دانست که نبوغ خاصی در اداره شاهنشاهی و ساتراپی‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها