ارائه مدل در خصوص تجربه خرید درون فروشگاهی مشتریان در هایپرمارکت‌ها در شهر تهران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران.

3 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی در خصوص تجربه خرید درون فروشگاهی مشتریان در هایپرمارکت‌ها انجام گرفته است‌‌. پژوهش با کاربرد روش پدیدارشناسی و با هدف توسعه مدل تاکسونومی، شاخص‌ها و مولفه‌های مفاهیم مورد مطالعه شناسایی شده است. این بخش از مطالعه با مشارکت‌ هجده نفر از مشتریان دایمی و پربازدید از هایپرمارکت‌های هایپراستار و هایپرمی در تهران با نمونه‌گیری هدفمند پیاده شده است. شواهد با بکارگیری پروتکل و اجرای مصاحبه گردآوری و با روش کدگذاری تجزیه و تحلیل و مدل نظری استخراج شده است. طبق نتایج هفده مولفه فرعی : تجربه تعامل با افراد جامعه، تجربه تعامل با دوستان و اعضای خانواده، تجربه ارزش لذت‌ جویانه، تجربه ارزش منفعت ‌طلبانه، تجربه احساسات درون فروشگاهی، تجربه فرار، تجربه تبلیغات، تجربه راحتی، تجربه قیمت، تجربه محصول، تجربه یادگیری، تجربه طراحی، تجربه کارکنان، تجربه بصری، تجربه بویایی، تجربه شنوایی و تجربه لامسه در زمینه شش مولفه اصلی تجربه مشتری درون فروشگاهی: تجربه اجتماعی، تجربه ارزش، تجربه هیجانی، تجربه عملی، تجربه فکری و تجربه حسی شناسایی شده است. رضایت مشتری با سه مولفه: رضایت از محصول، رضایت از کارکنان و خدمات و رضایت از سازمان فروشگاه و قصد بازگشت به فروشگاه با دو مولفه: قصد خرید در آینده و اولین مکان برای جستجوی انواع کالاها استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها