نظام اداری و سیاسی حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران(نویسنده مسؤل)

3 عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌شناسی

چکیده

کرمان به دلیل وسعت و داشتن موقعیت جغرافیای و طبیعی ویژه، در دوره های مختلف مورد توجه حکمرانان مرکزی و محلی بوده است و همواره برای اداره این قلمرو عظیم اهتمام ویژه ای داشته اند.حاکمان ایالت کرمان بر بخش‌های وسیعی از جنوب شرق و جنوب ایران حکمرانی می کردند. در این پژوهش به بررسی نظام اداری حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه می پردازیم. نخست آن که ایالت کرمان، همواره از مناطق مهم و تأثیرگذار بر ایالات همجوار خود و سایر ایالات ایران بوده که به رغم انجام مطالعات و پژوهش‌های بسیار همچنان جای آن دارد تا دربارۀ ابعاد گوناگون آن تحقیق علمی صورت گیرد. دیگر آن که، شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار همچون قومیت، قدرت، اقلیم و جغرافیا بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی اعمال شده در این سرزمین در دوره های مورد نظر این پژوهش بسیار حائز اهمیت است. از این رو جای آن دارد این مشخصه‌ها بر اساس اثرگذاری در روند تاریخ تقسیمات سرزمینی ایالت کرمان مورد تأمل قرار گیرند تا نقش هر کدام از این شاخصه ها در روند رشد یا رکود شهرها و ولایات این سرزمین مشخص شود.

کلیدواژه‌ها