نقد و بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 1- دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جدال میان موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی چند دهه ای است که میان چهره های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی کشور در جریان است، بدون آنکه تا این لحظه نتیجه مشخص و ملموسی در پی داشته باشد. قطعاً دلایل متعددی برای به فرجام نرسیدن این موضوع وجود دارد. مقاله حاضر بر آن است که با دسته بندی و طرح نظریات و دیدگاههای مهمترین موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی در ایران زمینه های درست و دقیقی برای مقایسه و نقد این دیدگاهها فراهم سازد و در نهایت امر مهمترین دغدغه های موافقان و مخالفان بومی سازی را برای مخاطب مشخص نماید. همچنین در ارتباط با ضرورت یا عدم ضرورت بومی سازی نیز دیدگاههای موافقان و مخالفان به بحث گذاشته و تا حد امکان نقد شده است.این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای تدوین گردیده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها