طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 . استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش ،روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی انتخاب می‌باشد. در بخش کیفی از مطالعه نظامند کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی جهت استخراج مولفه‌ها و چارچوب‌بندی آن‌ها استفاده شد. در بخش کمی، پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی- همبستگی و شکل پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رسانه و همچنین مدیران متخصص در رسانه را شامل می‌شوند که این افراد، به صورت هدفمند، انتخاب گردید (36 مصاحبه). در فاز کیفی از دو ابزار مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی و در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته که خروجی فاز کیفی بود استفاده شد. در بخش بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری برای دسته‌بندی مولفه‌های شناسایی شده استفاده گردید. در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی جهت تأیید سازه پژوهش استفاده شد. در نهایت جهت مدل‌یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم‌افزار smart pls استفاده شد.بخش کیفی 43 کد مفهومی،12 مقوله اصلی و 9 کد محوری استخراج شد .نتایج نشان داد که عوامل منابع انسانی(511/0)، مخاطب(431/0)، صحت(532/0)، کیفیت خبر و گزارش(515/0)، سرعت رسانه(502/0)، اقتصاد رسانه(536/0)، ارتباط و یادگیری بین المللی(485/0) و نظارت و ارزیابی(465/0) و مالکیت رسانه (523/0) دارای نقش معنی‌داری در اعتماد سازی رسانه ای هستند. بنابراین بر پایه این مدل، می‌توان به شناسایی عوامل اثرگذار بر اعتمادسازی رسانه ای پرداخت و با تمرکز بر آن ها اعتماد مخاطبان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها