طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری و مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

استفاده از ارزهای رمزنگاری شده روشی خلاقانه و مبتنی بر فناوری برای دور زدن تحریم‌های یکسویه علیه ایران است. نظر به اهمیت موضوع، این مقاله با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم تدوین گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 384 نفر برآورد گردید و نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه، مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. درنهایت نیز شاخص‌های بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده با روش سوارا اولویت‌بندی شدند. براساس نتایج بدست آمده، تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی و تهدیدهای ارز مجازی به عنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر مدیریت ریسک تاثیر مستقیم دارند. مدیریت ریسک نیز بر زیرساخت‌های فناورانه و مدیریت اطلاعات ارز مجازی اثر می‌گذارد و به این ترتیب می‌توان راهبردهای استراتژیک را تدوین کرد. براساس راهبردها، خط‌مشی و سیاست‌گذاری ارز دیجیتال انجام شده و در نهایت کسب مزیت رقابتی، توسعه اقتصادی و استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده قابل حصول است.

کلیدواژه‌ها