عدالت قضایی و رابطه آن با ثبات و کارآمدی نظام‌های سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

یکی از شاخص‌های کارآمدی هر نظام سیاسی، عدالت قضایی است که نماد آن دستگاه قضایی می‌باشد. به هر میزان که دستگاه قضایی در تحقق عدالت قضایی موفق باشد، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی بیشتر خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که عدالت قضایی چه رابطه-ای با ثبات و کارآمدی نظام سیاسی ایران دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شد که منظور از عدالت قضایی، مجموعه حقوق، سازوکارهای اجرای عدالت و ساختارهای قضایی و شاخص‌های آن شامل قوانین کارآمد، استقلال قضایی و اجرای احکام عادلانه است. یافته‎ها نشان داده میان عدالت قضایی، ثبات و کارآمدی نظام‌های سیاسی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.هر چه قوانین کارآمدتر، استقلال دستگاه قضا بیشتر و اجرای احکام عادلانه‌تر باشد، کارآمدی نظام‌های سیاسی افزایش می‌یابد. رعایت سه شاخص عدالت قضایی یعنی قوانین کارآمد، استقلال قضایی و اجرای احکام عادلانه می‌تواند أثیرات مثبتی بر ثبات و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.

واژگان کلیدی: اجرای احکام، استقلال قضایی، عدالت قضایی،قوانین کارآمد،کارآمدی نظام سیاسی.

کلیدواژه‌ها