مطالعه وضعیت موجود مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران وفاصله آن تا وضعیت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس بخش دبیری سازمان آگهی های روزنامه همشهری

2 عضو هیئت علمی واستاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 عضو هیئت علمی ودانشیار یار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

دیپلماسی فرهنگی یکی از ابزارهای عمده‌ای است که شامل برنامه‌های تبادل دانشگاهی، حرفه‌ای، فرهنگی و دانشجویی، اجلاس‌ها و سخنرانی‌ها است و یک کشور می‌تواند برای ارتقاء منافع و موقعیت فرهنگی ،سیاسی و...در جهان، آن را در انجام گفتگوهای سازنده و ایجاد یک تصویر مثبت از خود، به کار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی شناسایی مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه سینما و دیپلماسی کشور است. از روش نمونه‌گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس دیدگاه خبرگان هویت دینی با وزن نرمال شده 0.360 در اولویت اول، بعد فرهنگی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.306 در اولویت دوم ، بعد فنی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.152 در اولویت سوم ، بعد سیاسی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.111 در اولویت چهارم ، هویت ملی با وزن نرمال شده 0.071 در اولویت پنجم قرار دارد. با توجه به نرخ ناسازگاری 0.05 در این رتبه‌بندی، بین مقایسه زوجی مدل‌ها سازگاری کامل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها