تبیین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان بوشهر

چکیده

هدف:هدف از این پژوهش تبیین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک می باشد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با روش استقرایی انجام شده ومحقق به دنبال درک‌واستخراج معانی ذاتی موجود در تربیت شهروند الکترونیک بوده است. حوزه پژوهش تحقیق حاضر مشتمل بر کلیه کتب ،مقالات ،اسنادو پژوهش های منتشره در دسترس داخلی وخارجی پیرامون مبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک است. برای تحلیل داده ها از شیوه کدگذاری موضوعی شامل 3 نوع کدگذاری باز، کدگذاری محوری،کدگذاری انتخابی استفاده شده است و تمام کدهای حاصله حول 4 محور اصلی( مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی ارزش شناختی و انسان شناختی تربیت شهروند الکترونیک می باشد).
یافته ها: یافته های تحقیق حاصل از تحلیل کیفی نشان داد که: مهمترین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک در حوزه معرفت شناختی، هستی شناختی ارزش شناختی و انسان شناختی عبارتند از:در حوزه معرفت شناختی (توانایی استفاده از ابزارهای الکترونیکی از جمله رایانه واینترنت ،کار با فرم های آنلاین ،خرید اینترنتی ،انجام امور بانکی وسایر امور روزانه مربوط به شهروندی الکترونیکی در دنیای دیجیتال در حوزه هستی شناختی (کسب هویت فردی و اجتماعی وزندگی مسالمت آمیز در جامعه جهانی شاخص شهروند الکترونیک) در حوزه ارزش شناختی(احترام به ارزش ها آداب سنت ها و عقاید سایر شهروندان وهمزیستی مسالمت آمیز،، تبیین وظایف اخلاقی شهروندی الکترونیک درفضای مجازی)ودر حوزه انسان شناختی (طراحی برنامه های تربیت شهروندی با توجه به ویژگی های انسان می باشد).

کلیدواژه‌ها