حمایت واستقلال مالی زنان درخانواده وچالش های اجرایی آن با نگاهی به آیات وروایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

زنان پیش از اسلام از هرگونه بهره اقتصادی محروم بودند و نه از ارث بهره ای داشتند ونه از مَهر ، حتی از حاصل دسترنج خودشان هم محروم بودند ، قوانین اسلام قرنها ست که حق مالکیت وتصرف زنان در اموالشان را به رسمیت شناخته است وآنها را در این مورد مستقل نموده است زن به عنوان یکی از ارکان خانواده ، بر شرایط اقتصادی خانواده بسیار تاثیر گذار است، از طرفی این مبحث از بحث های چالش برانگیز در مورد حقوق زنان در اسلام می باشدواینکه زنان دربحث حمایت واستقلال مالی شان به تناسب عصر امروز در جامعه مدنی ما با چه چالش هایی مواجه هستند؟ و آیا ضمانت های اجرایی اعم از مدنی و کیفری جوابگوی حمایت واستقلال مالی زنان هست؟ بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حمایت واستقلال مالی زنان درخانواده وچالش های اجرایی آن با نگاهی به آیات و روایات وقوانین فقهی و حقوق مدنی ایران پرداخته است.هدف این پژوهش ارتقاء شأن ومنزلت معیشتی و معنوی زنان است که نه تنها می تواند در رشد وحمایت مالی خانواده تاثیر بسیار زیادی داشته باشدو به رشد اقتصادی جامعه کمک بکند بلکه باعث ایجاد اعتماد به نفس در زن هم می شود ، و به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی اسلام ، درمورد حمایت مالی زنان ، خلأ قانونی وجود ندارد و قانون اساسی وقوانین مدنی وقانون حمایت از خانواده ، از آن حمایت کردند.

کلیدواژه‌ها