حقیقت زمان از دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.30510/psi.2022.360607.3926

چکیده

حقیقت زمان در آثار ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا چگونه تبیین شده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این سوال و به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ی حقیقت زمان در اندیشه ی ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا پرداخته و نیز مقایسه ای بین ادراک و دریافت زمان در فلسفه ی ابوالبرکات بغدادی با شهود زمان در تفکر اصالت وجودی و مبتنی بر حرکت جوهری ملاصدرا مطرح شده است. و در صدد است تا با طرح نتایج حاصل از دو نگاه متفاوت به زمان، و تأمل در مفاهیم وجود و زمان، تفسیر آنان از زمان در نسبت با وجود، و اتفاق نظرشان در بحث عدم بدایت و آغاز برای زمان، بحث حدوث یا قدم عالم، مقوله نبودن زمان، ارائه دو معنای عام و خاص از زمان و بطور کلی تا حد امکان، تفاوت و تشابه احتمالی میان فلسفه های این دو متفکر را در بحث زمان ارائه شود. و نتایجی حاصل شده از جمله آنکه اصل وجود مهمترین اصل و مبنای فلسفی هر دو فیلسوف در ارتباط با زمان است.

کلیدواژه‌ها