عناصر جرم سرقت مسلحانه توام با خشونت از بانک و راهکار پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش مجازی فاران مهر دانش

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

10.30510/psi.2022.357816.3883

چکیده

وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه توام با خشونت به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، تحقیق حاضر با هدف بررسی پرونده های جرم سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل پرداخته و سپس راهکار پیشگیرانه برای آن ارائه می دهد. این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند.

کلیدواژه‌ها