بررسیتاثیرسرمایه فرهنگی برگرایشبهگونههایسنتی ومدرن-خانواده (مورد مطالعه:جوانان شهرخرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات ورسانه واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی وارتباطات و رسانه واحدتهران مرکزی ،دانشگاه آزاداسلامی ، تهران،ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

10.30510/psi.2022.361950.3967

چکیده

هدف‌اصلی‌این‌پژوهش بررسی تاثیرسرمایه فرهنگی تجسدی(ارزش‌های‌درونی‌شده)ونهادی‌شده‌ برگرایش‌ به‌گونه‌های‌سنتی‌ومدرن‌خانواده‌دربین‌جوانان‌است.دراین‌پژوهش‌سعی‌دریافتن‌پاسخ‌این‌سوال‌شده‌که‌آیاسرمایه فرهنگی‌دردوبعدتجسدی‌و نهادی شده‌ ‌باعث‌گرایش‌به‌گونه‌سنتی‌یاگونه‌مدرن‌ خانواده‌می‌شودیاخیر؟ شهرخرم-آبادیک جامعه درحال گذار از وضعیت سنتی ،ایلی وعشایری به وضعیت مدرن وجدیداست.ریشه
‌های نژادی مشترک، احساس هویت ملی رادر این شهرمتجلی‌می‌سازد. امواج فرهنگی که از طریق برنامه‌های تلویزیونی‌ماهواره‌ای‌وارتباطات‌اینترنتی‌به مردم استان ارائه می‌شوددرتغییرنگرش‌های آنان موثراست ودسترسی آسان‌وسریع‌مردم به‌ارتباطات‌اینترنتی‌وجوغالب‌برفضای‌مجازی‌موجود‌که‌متأثر‌ازبخش-غیرقابل‌انطباق‌شیوه‌زندگی‌ غربی‌باشیوه‌زندگی‌ایرانی‌است به این تغییرنگرش،ابعادمتفاوتی داده است. باگسترش ارتباطات اجتماعی عینی ومجازی وبسط وتوسعه وسایل ارتباطی گرایش به نوگرایی به شیوه غربی در برخی از آحاد جامعه به ویژه نسل جوان شکل گرفت‌که‌منجربه‌دوشیوه زندگی اجتماعی براساس هنجارهای رسمی وشیوه زندگی براساس هنجارهای غیر رسمی یا همان سبک غربی یامدرن‌گردید
درروش‌‌ازلحاظ‌ماهیت‌داده‌هااز‌روش‌کمی،ازلحاظ‌هدف،کاربردی‌وازنظرگردآوری‌داده‌هاازروش‌پس‌رویدادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان19تا29ساله‌شهرخرم‌آباد به تعداد90هزارنفراست که با استفاده از جدول کرجسی ،مورگان تعداد 400نفر به عنوان نمونه تعیین‌وبا استفاده‌ازروش‌نمونه گیری چندمرحله‌ای‌ انتخاب شدند. ابزارتحقیق‌پرسشنامه محقق ساخته است.درتحلیل داده‌ها از نرم افزار spssوmatlab استفاده‌ شدوبا بهره مندی‌ازروش‌فازی‌فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که‌با افزایش‌هرکدام‌ازمولفه های‌سرمایه‌فرهنگی‌گونه های مدرن حانواده‌‌افزایش‌می-یابدوسرمایه‌فرهنگی‌(در‌گرایش‌به‌ گونه‌های‌سنتی‌ومدرن‌خانواده‌در‌جوانان‌شهرخرم‌آباد‌موثراست‌وهرچه‌میزان-آن‌بیشترشود‌این‌گرایش‌بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها