اعتبار سنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم مطالعه موردی:(بانک توسعه صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بانک توسعه صادرات

2 گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 دانشگاه آزاد

4 استادیار، گروه ریاضی، واحد تبریز ، دانشکاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.30510/psi.2022.301233.2183

چکیده

روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 است. روش نمونه‌گیری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود که بر اساس این نوع روش نمونه گیری تعداد 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه اعتبارسنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم بوده است. نتایج نشان داد که بین مقادیر عوامل زمینه‌ای، شرایط علی، شرایط مداخله‌گر و راهبردها و تعاملات بر تاب‌آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها