بازاریابی سبز رویکردی جهت تاثیرگذاری بر رفتارخرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی :مشتریان فروشگاههای بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاداسلامی، لامرد، ایران

10.30510/psi.2022.302199.2219

چکیده

این پژوهش به بررسی اثربخشی استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه‌های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری مورد نظر این تحقیق عبارت از همه‌ی مشتریان فروشگاه‌های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شهر شیراز می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار خرید مشتریان جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌های پژوهش مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون بارتلت، روایی پرسشنامه بازاریابی سبز و پرسشنامه رفتار خرید مشتریان تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌های تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاههای بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز مؤثر است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که بین دیدگاه مشتریان زن و مرد در مورد تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاه‌های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها