بررسی تطبیقی داوری آنلاین در نظام قضایی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق ،واحد نراق،دانشگاه آزاد اسلامی،نراق ،ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد نراق،دانشگاه آزاد اسلامی ،نراق،ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق ،واحد نراق ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نراق،ایران

10.30510/psi.2022.346492.3561

چکیده

از آنجا که کاربرد داوری آنالین در اختالفات و منازعات سبب صرفهجویی در زمان و افزایش کارآیی و
تسریع در امر دادرسی میگردد، طرفین دعوا میتوانند با دسترسی به یک وبسایت و تکمیل فرمهای
مربوط به تشریفات داوری به صورت الکترونیکی اختالفی را مطرح و از ادعای خود دفاع کنند. داوری
آنالین سرعت و کارآیی داوری را افزایش میدهد. سیستمهای بایگانی اسناد که در پایگاههای اطالعاتی
وجود دارد به طرفین این امکان را میدهد که اسناد بسیاری را با سرعت قابل توجهی از هر مکان
جغرافیایی و با هر فاصلهای بدون پرداخت کمترین هزینهای در فضای مجازی ارایه دهند. این مسائل
سبب توجه مجامع محتلف به امر داوری آنالین در نظامهای حقوقی شده است. هرچند تاکنون از داوری
آنالین در نظام حقوق ایران سخنی به میان نیامده است، امّا ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس
میشود. همچنین در حقوق فرانسه، هیچ گونه ابزار فراملیتی یا مربوط به اتحادیه اروپا که داوری آنالین
را به صورت جداگانه از داوری آفالین تنظیم کند وجود ندارد. این موضوع حتی در رابطه با تنظیم حل
1 اختالفات آنالین
نیز صادق است. به همین ترتیب، داوری آنالین به همان شیوهای که داوری عادی
است، تنظیم میشود. با این حال، ویژگیهایی برای داوری آنالین وجود دارد که نشان میدهد این مورد
باید برای تنظیم دادخواست اصول متمایزی داشته باش

کلیدواژه‌ها