بررسی نقش سازمان‌های مردم ‌نهاد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کانادا در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، تهران، ایران.

2 استادیارگروه حقوق کیفری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، گروه حقوق واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استاد دانشگاه تهران، گروه حقوق

4 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه شاهد، گروه حقوق

10.30510/psi.2022.349938.3677

چکیده

ایجاد ظرفیت اعضای قوه مقننه یا مجلس برای بررسی دقیق قوانین پیشنهادی، تعامل با جامعه مدنی و نظارت بر قوه مجریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از کارهای شرکت‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی در روند قانونگذاری می‌تواند کمک به تهیه پیش‌نویس قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران باشد. با حفظ ارتباط با دفاتر منطقه‌ای و کشوری، سازمان‌های غیردولتی ممکن است بتوانند خود را وارد روند تدوین قانون کنند و از این طریق از ارتقاء حقوق و نیازهای قربانیان اطمینان حاصل کنند. سازمانهای مردم نهاد همچنین می‌توانند از متخصصان در زمینه تهیه قانون خشونت علیه زنان کمک بخواهند.
زنان مورد آزار و اذیت نیاز به خدمات متنوعی دارند: پناهگاه اضطراری، مراقبتهای پزشکی، محافظت، کمک‌های مالی و خدمات مشاورهای. پدیدهای مانند خشونت علیه زنان همچنان باقی مانده است و به آنها اجازه نمیدهد که بدون ترس، در خانه و خارج از آن، از حقوق خود آزادانه بهره‌مند شوند. زندگی زن از هر نظر ناامن است. وی در معرض نقض مداوم حقوق بشر است. تعداد بسیار کمی از زنان جامعه در برابر بی‌عدالتی و خشونت واکنش نشان می‌دهند. کافی بودن مجازات قانونی برای جلوگیری از عاملان ارتکاب خشونت، اثبات نشده است. در میان اشکال مختلف خشونت، خشونت خانگی گسترده‌تر و در عین حال به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار ضمن ارائه مطالبی در خصوص حق بزه‌دیده در تعیین کیفر و نحوه‌ی اجرای آن، به نقش سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از زنان بزه‌دیده در ایران و کانادا پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها