حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در قرارداد‌های بین‌المللی حوزه نفت و گاز و تاثیرات آن بر فرآیند توسعه مناطق آزاد تجاری با تاکید بر فرایند توسعه بخش انرژی در منطقه آزاد تجاری قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علو سیاسی، دانشگاه شهید چران اهواز، اهواز ، ایران

3 استاد حقوق بین الملل، استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.350227.3684

چکیده

در قرن حاضر، و بطور خاص در سه دهه اخیر ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ایجاد اتمسفر حمایتی حقوقی حاکم بر آنها به عنوان یکی از سیاست‌های کاربردی دولتها خصوصا در کشور‌های در حال توسعه مطرح گردیده است. سیاست مزبور در کشور‌های دارنده منابع هیدروکربوری و صنایع پایین دستی آن غالبا به ایجاد هاب ‌های انرژی در این مناطق انجامیده است. مهم ترین پیش‌نیاز ایجاد چنین مناطقی توجه خاص متولیان و دولتمردان اولا به رژیم حقوقی خاص حاکم بر این مناطق و به طور خاص جهت ایجاد ارتباط موثر آن‌ها با بازار‌های خارجی، توجه و تاکید بر نظامات حقوقی بین‌المللی است که مهم‌ترین پیش‌نیاز جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌گردد، لذا شاید مهمترین مسئولیت سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور مدیریت شناخت و بهره‌گیری از قواعد، اصول و نظامات حقوقی بین‌المللی به نحو موٍثر است تا از آن طریق مدیریت کارآمد فعالیت‌ها و فرایند‌های تجاری و صنعتی مناطق مزبور با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان پذیر گردد. حقوق بین الملل عمومی و زیرشاخه‌های آن اعم از حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق بین‌الملل نفت و گاز، حقوق بین‌الملل دریا‌ها، حقوق ناظر بر حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ... ، به عنوان مهم‌ترین ابزار شناخت و مدیریت روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی مدیران و تجار داخلی با سرمایه‌گذاران و شرکا بین‌المللی مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها