1- بررسی نقش دادرس در اداره دلیل با نگاهی به آیین دادرسی مدنی فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.294488.1976

چکیده

یکی از موضوعات مهم در دادرسی اداره‌ی دلیل توسط دادرس در روند دادرسی است. اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهمترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه محسوب می شود. در این راستا این سوال که، آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند یا نیازمند دلایلی است که طرفین در دادرسی ارائه داده اند، از قدیم الایام در نظام حقوقی ما بیان شده است، پس ضرورت دارد برای درک درست از علم و یقین دادرس به علم ناشی از ادله پرداخته شود. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است یافته‌ها حاکی از آن است که هر چند فقیهان ما مایل به این نظر شده‌اند که قاضی می‌تواند و باید به علم خود عمل کند و حتی گروهی در این زمینه ادعای اجماع کرده‌اند، بحث نظری برای یافتن پاسخ درست پایان نیافته و نگرانی از قرار گرفتن دادرس در مظان اتهام و امکان استفاده‌ نامناسب و غیر موجه وی از قدرت در نظریه‌های منطقی و تحلیل‌هایی که از آیات و اخبار شده است موج می‌زند.

کلیدواژه‌ها