انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل. دانشگاه رازی. دانشکده علوم اجتماعی

4 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام،دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

10.30510/psi.2022.294585.2011

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش آن بر بازتولید رقابت‌های قومی– مذهبی در شهرستان اسلام آبادغرب می‌باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کیفی- کمی و تکنیک استفاده شده برای گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان مولفه‌ها و گویه‌های تحقیق شناسایی و سپس با استفاده از گویه‌های شناسایی شده ابزار بخش کمی پژوهش طراحی و اجرا گردید. نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی 384 نفر از اعضاء ایل‌های (کلهر، سنجابی، زنگنه و گوران) ساکن در منطقه می‌باشند. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه می‌باشد که روایی آن با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش نمونه‌گیری در این رساله روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای می‌باشد. یافته‌های اکتشافی پژوهش نشان داد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در قالب 5 عامل؛ رقابت ایلات مختلف بر سر مشاغل دولتی، سیاسی شدن قومیت‌های ساکن در منطقه (گرایش جناحی و حزبی)، افزایش همبستگی‌های داخل قومی، مشارکت حسابگرانه ایلات و تقویت نخبگان قومی– مذهبی بر بازتولید رقابت-های قومی- مذهبی بین مذاهب شیعه، اهل حق و سنی در شهرستان اسلام آبادغرب موثر است. همچنین نتایج تحلیل عاملی ساختاری نشان از تأیید مدل پژوهش دارد و بالاترین ضریب تاثیر مربوط به متغییر مشارکت حسابگرانه ایلات و کمترین ضریب همبستگی مربوط به متغییر سیاسی شدن ایلات منطقه میباشد.

کلیدواژه‌ها