ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.312686.2561

چکیده

این تحقیق، به ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها می‌پردازد. در این تحقیق، اندازه‌گیری هشت مولفه کیفیت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها (شامل سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیأت عامل و ترکیب و ویژگی‌های هیأت مدیره) از طریق مصاحبه و اندازه-گیری سلامت مالی بانک‌ها، با استفاده از الگوی کملز صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق شامل 85 نفر از خبرگان شاغل در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق از روش رگرسیون چندگانه به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از صورتهای مالی و اطلاعات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 الی 1398 صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیأت عامل و ترکیب و ویژگی-های هیأت مدیره بر سلامت مالی بانکها تاثیر مستقیم دارد و با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی خوب، وضعیت سلامت مالی بانکها بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها