بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان، مطالعه موردی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان ایران

10.30510/psi.2022.298570.2097

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان در شهر اهواز در دو حوزه ی نگرش جامعه‌پذیری کودکی و حوزه انتظارات اجتماعی است که به منظور شناسایی و یافتن مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری این پدیده و به تبع آن تلاش جهت کاهش یا حداقل تعدیل آن صورت گرفته است. برای رسیدن به این امر از رویکرد تحقیق کیفی و روش گراندد تئوری استفاده شده است، که ضمن بازسازی معنایی پیامدهای نگرش منفی بر زنان شهر اهواز با انجام مصاحبه‌های عمیق با 21 نفر از زنان 65-16 سال و نیز کارشناسان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت مدل پارادایمی نتایج حاصل از این پژوهش ارائه شد. برای رسیدن به این مدل و در تحلیل داده ها، 149 مفهوم، 29 مقوله‌ی ‌محوری و 2 مقوله هسته‌ای به تفکیک 2 بعد جامعه‌پذیری جنسیتی و انتظارات برآورده نشده از زنان مشخص شد. در مدل نهایی، شرایط زمینه‌ای مانند بستر فرهنگی مردسالار، شرایط مداخله‌گر مانند تفکیک نامتعادل نقش و یا تقابل دنیای زنان با مردان که منجر به شکل‌گیری نگرش منفی به زنان می‌شود با تعامل‌هایی مانند تکیه بر الگوی رفتاری ظاهرگرایانه زنانه ، تغییر در ارزشهای خانواده، زیبایی ظاهری و پیامدهایی شامل ضعف خودباوری، ضعف انسانیت، عدم احساس امنیت و ارزشمداری زیبایی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها