اشتغال زنان و الزامات آن ازمنظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.30510/psi.2022.292611.1900

چکیده

در آیات و روایات تاریخی اسلامی،حضور مؤثر زنان و مسئولیت های آنان در صحنه های اجتماعی مشاهده می شود.در این رابطه بعضی از دینداران نقش زن را محدود به نقش مادری و همسری می دانند و تصور می کنند وظیفه زن محدود به این دو نقش بوده وحق حضور در اجتماع و انجام مسؤولیت هایی دیگر را ندارند. در مقابل، عده ای نیز معتقدند که زن علاوه بر نقش مادری و همسری توانایی و صلاحیت انجام سایر نقش های اجتماعی را نیز دارند و به ناچار باید در بسیاری از مدیریت های خود را نشان دهد. این مقاله در صدد بیان این است که آیا اسلام به زن ها اجازه داده است در جامعه شاغل شوند؟آیا شاغل شدن در جامعه پیامدهایی را دارد؟ و آیا شاغل شدن می تواند به خانواده صدمه وارد کند.
نتایج تحقیق حاکی از این است که قرآن کریم و روایات پس از تشریح نقش مهم مادر و همسرداری زن در خانواده با رعایت برخی از موارد و الزامات در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی نیز، برای زن، حق استقلال قائل است.

کلیدواژه‌ها