رویکرد اسلام به مساله ترور(با تکیه بر آیات و روایات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران

10.30510/psi.2022.324169.2943

چکیده

ترور، به معنای قتل سیاسی به رفتاری اطلاق می‌شود که موجب احساس ترس دسته جمعی شود و خشونت و کشتار بی‌حساب را منجر می‌شود. از آنجایی که ترور دارای ویژگی هایی منفور نظیر وحدت گریزی، عقل ستیزی، خشونت گرایی و نقل گرایی به جای عقل گرایی می باشند؛ لذا پدیدآورندگان آنها، از سوی جریان های سیاسی، دولت ها و پژوهشگران عرصه سیاست با چالش های جدی روبرو هستند. از سوی دیگر، قدرت های استکباری بر آنند که اتهام ترور را متوجه مسلمانان کنند. از این رو بررسی این موضوع و بازکاوی و نقد تفکر ترور ضروری به نظر می رسد. این رساله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که بر مبنای قرآن کریم و روایات، چه نقدهایی به ترور وارد است؟ در راستای پاسخ به سوال مطرح شده در ارتباط با ترور ، قرآن کریم در آیاتی از جمله آیه شریفه 151 انعام، آیه شریفه 32 مائده و آیه شریفه 32 اسراء به آنها پاسخ داده و از قتل جز به حق، نهی شده است. همچنین در روایات اسلامی، ترور به شدت نهی شده است. رساله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، پس از بیان مفهوم ترور، به بیان مصادیق آن‌ها و همچنین بررسی آیات و روایات در موضوع نهی از ترور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها