مدل یابی تمایلات سیاسی دوگانه (اصلاح طلبی- اعتدال گرایی) بر پایه ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

10.30510/psi.2022.292428.1889

چکیده

در پژوهش حاضر، تمایلات سیاسی دوگانه اعتدال گرایی و اصلاح طلبانه شهروندان استان خوزستان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران طی دو دوره(1376و 1392) بر پایه ابعاد دوگانه آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان واجدالشرایط رای دهی دراستان خوزستان، در یک نمونه جهت استحصال داده های آماری از روش پیمایش با استفاده ازابزار پرسشنامه نیمه ساختارمند با روش سهمیه ای استفاده گردید. در ادامه برای بدست آوردن میزان پایایی و روایی آزمون، مدل فرم های همتا(Equivalence) و روایی ساخت یا سازه اجراءگردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از آزمون هایی نظیر: تحلیل رگرسیون ساده و ترتیبی ، تحلیل حداقل مربعات جزیی بر اساس تحلیل مدل ساختاری بر بستر نرم افرار های نظیر SPSS-24 و PLS-SAMART-3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که، همبستگی دو گانه تمایلات سیاسی اعتدال گرایی و اصلاح طلبی به صورت منفی و معکوس از ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی متاثراست. همچنین رابطه معنادار متغیرهای زمینه ای نظیر : قومیت، جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی با تمایلات سیاسی شهروندان تایید گردید. مدل یابی و قطب سنجی تمایلات سیاسی نشان داد که هر دو طیف سیاسی بصورت یکسان و مقدار ویژه برابر با مدل ابعاد دو گانه سرمایه سرمایه اجتماعی مرتبط است.

کلیدواژه‌ها