راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر ازدیدگاه سیاست گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شهرضا

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.302867.2258

چکیده

چکیده:
قاچاق مواد مخدر و اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است همچنین این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در عرصه نظام بین‌المللی است. این پژوهش باهدف بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، ازلحاظ روش کیفی از نوع دلفی است. تعداد متخصصان دلفی در این پژوهش20نفر از متخصصین امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.ابزار این پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بود.یافته‌ها تحقیق گویای این امر است که راهکار اقتصادی در وهله اول مهم‌ترین راهکار مشخص‌شده توسط متخصصین درامرمبارزه با قاچاق مواد مخدر است و راهکارهای سیاسی –قانونی و راهکار اجتماعی _فرهنگی در مرتبه‌های بعدی قرار دارد.نتایج نشان داد که معضل قاچاق مواد مخدر تنها ریشه در وجود و حمل این کالا(مواد مخدر)به داخل کشور ندارد و برای ارائه بهترین راهکارها باید مسائل و مشکلات دیگر نظام توجه نمود از میان این مشکلات نزدیک‌ترین قرابت را با مشکلات اقتصادی جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها