تحلیل تطبیقی مفهوم توقف در ورشکستگی در حقوق ایران، حقوق جدید فرانسه و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق /واحد قشم /دانشگاه ازاد اسلامی /قشم / ایران

2 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) ،گروه حقوق،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ،ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رجاء، قزوین، ایران

چکیده

در رویداد ورشکستگی دو مساله قابل توجه هستند، ابتدا اشخاصی که مورد ورشکستگی واقع می‌شوند و بعد از آن مولفه‌ی توقف می‌باشد. حال اینکه چه افرادی مشمول ورشکستگی هستند و مفهوم توقف در کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق کشورهای انگلوساکسون و حقوق جدید فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص مشمول ورشکستگی قرار داده‌اند .در حقوق ایران نیز فقط تجار و شرکت‌های تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند. اما مفهوم توقف از دیون ، در هیچ یک از سیستم های مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. این در حالی است که تعیین مفهومی مناسب از مفهوم توقف بسیار حائز اهمیت می باشد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی در مقام آن هستیم تا سیاست های قانونگذاران مختلف در مورد تبیین مفهوم توقف مشخص نمائیم و به نگاهی متعادل از آن برسیم به نحوی که به پویائی پروسه ورشکستگی بیفزاید. از سوی دیگر مسئله ورشکستگی دارای پیامد های اجتماعی از جمله بیکاری کارگران است.

کلیدواژه‌ها