مؤلفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در بخش دولتی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت دولتی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

10.30510/psi.2023.357156.3856

چکیده

دانش یک منبع استراتژیک برای دستیابی به دارایی های نامشهود است که می تواند منجر به رشد بیشتر شود و سرمایه اجتماعی می‌تواند به مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها کمک کند. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در صنعت بانکداری انجام شد.
با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 15 نفر از خبرگان بانک ملت در حوزه مدیران منابع انسانی، آموزش و طرح و برنامه مصاحبه شدند و از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته به روش دلفی توسط خبرگان شناسایی و در نهایت وزن دهی و رتبه بندی اجزاء با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های استراتژی سرمایه اجتماعی دانش‌محور در صنعت بانکداری سه مؤلفه ارتباط بین افراد، اعتماد بین افراد، اهداف و ارزش‌های مشترک بین افراد است. با توجه به اینکه اقـدامات مـدیریت منابع انسانی به‌طور بالقوه می‌توانـد عمـق و محتـوای سـرمایه اجتمـاعی را بـه شـکلی اثـربخش توسعه دهد ، پیشنهاد می‌شود در بانک ها استراتژی سرمایه اجتماعی دانش محور با تاکید بر مولفه های ارتباط بین افراد ، اعتماد و اهداف و ارزش مشترک بین افراد پیاده سازی شود.

کلیدواژه‌ها