مبانی سلب حق در حقوق مدنی ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث فقهی وحقوقی گوناگون مورد توجه خاص قرار گرفته است.علماء علم حقوق ،هدف ازارائه قواعد حقوقی را،تامین آزادی انسان واحترام به شخصیت وحقوق طبیعی افراد می دانند.همان گونه که انسان حق دارد آزادانه فعالیت های مادی ومعنوی خود را گسترش دهد از سوی دیگر آزاد است که حقوقی را از خود سلب نماید .آزادی اراده در"سلب حق"یکی از شئون مهم آزادی های حقوقی محسوب می شود به گونه ای که فقدان آن زندگی انسان را مشکل وناممکن می سازد.

مبانی سلب حق در حقوق ایران ومصر دارای وجوه تشابه وتفاوت است. حقوق مصر توجه ویژه ای به عرف وحقوق طبیعی وعدالت مبذول داشته است.حجیت عرف در نظر اهل سنت، بر اهمیت آن درحقوق مصر افزوده است،درحالی که درحقوق ایران، صرفنظر از عدم تصریح به مبانی حقوق طبیعی وعدالت ،با توجه به مذهب رسمی کشور،عرف دیگر اهمیت مذکور درقانون آیین دادرسی مدنی،1318راندارد.نظریه اصالت اراده وقاعده تسلیط ، مبانی اصلی سلب حق در حقوق ایران است.

کلیدواژه‌ها