ارائه مدل رفتار مصرف کننده با توچه به عوامل محیطی و ادارکی در فروشگاه های زنجیرهای با رویکرد مصرف گرایی سیاسی در جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرواحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 مدیر گروه

چکیده

فروشگاه های زنجیرهای امروزه نقش مهمی در زندگی مردم ایفا میکنند و با توجه به ماشینی شدن زندگی اغلب مردم، این فروشگاه ها بشدت درحال گسترش است به گونه ای که رقابت شدیدی بین آنها برای جذب مشتری در جریان است. این تحقیق در صدد ارائه الگوی رفتار مصرف کننده در فروشگاه های زنجیرهای مبتنی بر عوامل محیطی و ادراکی با رویکرد مصرف گرایی سیاسی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان و از طریق نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری گردآوری شد و در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. در بخش کیفی، پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و با استفاده از روش گراندد تئوری ۱۸ مقوله اصلی شناسایی و مدل نهایی ترسیم شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده مدل معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها