بررسی روابط مطلوب، نامطلوب و بی تفاوتی در رابطه برند- مصرف کننده در جامعه ایران و ارائه مدل بومی عمومی برندسازی در حمایت از تولید داخلی به عنوان مولفه قدرتمند جامعه شناسی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران

2 استاد یار و مدیر گروه بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد یار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین

چکیده

امروزه در بازارهای رقابتی، برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و خودشان کمک می کند .بنابراین ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری ازجوامع و سازمانهاست،که قدرت سیاسی در جامعه ، حاشیه سود بیشتر، ارتباطات قویتر با حلقه های قبلی و بعدی زنجیره تامین و بسیاری مزایای دیگر را برای سازمان و جامعه به ارمغان می آورد. این برند ها هستند که قبل از سازمان، محصولات و خدمات آن و کارکنان و مدیران آن با مصرف کنندگان در تعامل و ارتباطند. با توجه به شکاف قابل توجه صنعت برندینگ کشور در این پژوهش، برای دست یابی به مدل برندسازی از روش کمی تحلیل عاملی استفاده شده است، که مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات در این روش، پرسشنامه در حیطه موضوع موردنظر است نمونه گیری مورد استفاده در این مقاله، نمونه گیری تصادفی بوده است پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات، اطلاعات به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام تحلیل و بررسی هریک از فرضیه ها به تفکیک با توجه به روابط مطلوب، نامطلوب و بی تفاوتی در رابطه برند – مصرف کننده، به ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری پرداخته می شود. این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جهت برندسازیِ موفق محصولات و خدمات ایرانی بپردازد.

کلیدواژه‌ها