تحلیل و اعتبار یابی صلاحیت های حرفه معلمان بر اساس مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،لرستان ،ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،لرستان ،ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران

چکیده

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به آن پرداخته شده است وجود مکانیزم یا مدلی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان می باشد که در کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری به این امر شده و توانسته‌اند مدلهای مورد نظر سیستم آموزشی خود را تهیه و تدوین نمایند. در کشور ما نیز این امر در چندسال اخیر مورد توجه قرار گرفته است و کارهای زیربنایی آن نیز تا حدودی انجام شده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تحلیل و اعتبار یابی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای بر اساس مدل هانتلی انجام شده است. جامعه آماری همه آموزگاران شاغل در استان اصفهان هستند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به صورت روایی محتوا و با مراجعه به نظر 5 نفر از خبرگان و اساتید فن بررسی و تایید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد که نتایج نشان می دهد ضریب آلفا بیشتر از مقدار ملاک 7/0 است لذا پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS و spss20 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که دانش حرفه‌ای، عمل حرفه‌ای و تعهد حرفه‌ای به عنوان مولفه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها