طراحی الگوی پارادایم تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد، چالوس ، مازندران، ایران

3 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه، چالوس، مازندران، ایران

4 استاد یار، عضو هسات علمی دانشگاه، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداریریال دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، مازندران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه پیچیدگی‌های محیطی و تغییرات فزاینده‌ای که در دنیای کسب و کار وجود دارد باعث شده که صاحب‌نظران به تأثیرگذاری اخلاق در موفقیت بلند‌مدت سازمان تاکید کنند، به همین دلیل مقاله حاضر به ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران در سازمان‌های مردم نهاد است تا با تکیه بر آن بتوان در ارتقای فرهنگ اخلاق‌مداری و تقویت اخلاق در فرایندهای تصمیم‌گیری در سازمان‌های مردم نهاد کشور گامی موثر برداشت. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده‌بنیاد بهره گرفته شده است. همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته با خبرگان و افراد آگاه در حیطه موضوع تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی بوده و این کار تا رسیدن به حد اشباع ادامه داشته است. در طی فرایند داده‌بنیاد از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و در نهایت کدگذاری انتخابی شاخص‌ها شناسایی و در نهایت در قالب الگوی پارادایم تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها