بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و توسعه سیاسی پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

توسعۀ سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر. با عنایت به اهمیت موضوع توسعه سیاسی پایدار پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و توسعه سیاسی پایدار شهری از دیدگاه شهروندان شهر اصفهان به انجام رسیده است. روش تحقیق پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری افراد 18 سال به بالای شهر اصفهان است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 1500000 هزار نفر می باشد و 384 نفر از آنان با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند.

یافته ها حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه فرهنگی (32/0) و تمامی ابعاد آن یعنی سرمایه فرهنگی عینیت یافته (34/0)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (31/0) و سرمایه فرهنگی تجسم یافته (37/0) با میزان توسعه سیاسی پایدار شهری ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی بر توسعه پایدار شهری تأثیر متوسط داشته (56/0) و متغیر سرمایه فرهنگی در مجموع (31/0) از واریانس متغیر توسعه سیاسی پایدار شهری را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها