رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی و ارزش های فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.تهران.ایران

2 دانشیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.ایران

3 دانشیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

رفتار کاربران در هنگام مشارکت در فضای مجازی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. طی سال های گذشته محققان رفتار کاربران را بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل موثر بر آن، مدل های مختلفی برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده اند. هدف این مقاله، شناسایی ارزش های فردی موثر بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی و ارائه الگوی آن است. منظور از رفتار مشارکتی، استفاده از امکانات فراهم شده در فضای مجازی شامل برقراری ارتباط، تبادل نظر و اطلاعات، به اشتراک گذاری متن و تصویر و تعامل با سایر افراد حاضر در فضای مجازی است. پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی در گروه پژوهش‌های ترکیبی بوده و در ابتدا از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قیاسی برای طراحی مدل و سپس از رویکرد کمی و روش مدل معادلات ساختاری برای آزمون و اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر اثر پذیری رفتار مشارکتی کاربران از متغیر‌های ارزش های فردی از طریق متغیرهای میانجی نگرش، تمایل و نیت می باشد. یافته ها بیانگر ارتباط معنادار بین مولفه های عوامل فردی و تاثیرات اجتماعی و نگرش است که در تحقیقات پیشین تبیین شده بود. مولفه‌های ارزش سرگرمی، ارتقاء اجتماعی، خود اکتشافی، پایداری روابط بین فردی که از مطالعات تطبیقی و کسب درآمد و فرصت شغلی و عادات رفتاری که در پژوهش کیفی شناسایی شد تاثیر زیادی بر رفتار کاربران فضای مجازی دارند.

کلیدواژه‌ها