تابعیت حیوانات وحشی در ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

چکیده

در این مقاله به‏ طور مشروح و مستدل به تعریف، ضرورت و شناسایی فواید تابعیت حیوان وحشی پرداخته شده است. با شناسایی تابعیت حیوانات وحشی در فروض مهاجرت حیوانات وحشی، تجارت حیوان وحشی،تعیین دادگاه صالح، قانون صالح، تعارض قوانین کشورهای مبدأ و مقصد مهاجرت حیوانات وحشی و آبزیان، شناسایی تابعیت مؤثر حیوانات وحشی دارای تابعیت مضاعف یا سیال همگی مباحثی است که در این مقاله به طرح و تبیین آن پرداخته شده است. مهمترین خروجی و نتیجه این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، متن قانون پیشنهادی نهاد تابعیت حیوانات وحشی است که مشتمل بر 6 ماده و 1 تبصره است. مهمترین مواد این قانون پیشنهادی عبارتند از : 1-حقوق حمایتی و حفاظتی از حیوانات توسط دولت معین از رابطه تابعیت ناشی می‏شود. 2- حیوانات وحشی تحت چه شرایطی متعلق به یک کشور خاص از جمله ایران خواهند شد. 3-تابعیت نوزاد حیوانات وحشی و آبزیان تابع مادر خواهد بود و نتاج متعلق به مادر و کشور مادر است. 4-حیوان مهاجر به محض ورود به قلمرو یا سرزمین کشور مقصد تابعیت کشور مقصد را خواهد داشت. 5-در مسیر مهاجرت هرگونه تعرض و نقض حقوق حیوان مهاجر از ناحیه اشخاص، قابل پیگیری و دفاع توسط هریک از کشور مقصد و مبدأ خواهد بود. 6-در صورت عدم امکان شناسایی تابعیت مؤثر حین مهاجرت: چناچه حیوان از مرز کشور مبدأ عبور کرده باشد مورد حمایت کشور مقصد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها