اثر نا اطمینانی نرخ ارز در صادرات خشکبار ایران با استفاده از پانل سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

4 استادیار گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

ایران کشوری نسبتاً بزرگ با اقلیم های مختلف است که توانایی تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد. در واقع قادر به صادرات محصولات کشاورزی مختلف در طول سال به کشورهای همسایه و همچنین فراتر از آن است. خشکبار یکی از مهمترین کالاهای بخش کشاورزی به دلیل قابلیت ذخیره و ماندگاری نسبتاً بالا، برای صادرات بوده است. برنامه ریزی در ابعاد مختلف صادرات، نوع خشکبار و مقصد کشور وارد کننده؛ از مهمترین دغدقه های این تجارت است. از یک طرف، تنوع، ذائقه و ترجیحات بازار خشکبار ایرانی از مزایای صادرات آن است. از طرف دیگر ، نااطمینانی موجود در نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت بین الملل محسوب می شود و از اهمیت ویژه ای در بازارهای کشاورزی برخوردار است. هدف اصلی در این تحقیق برآورد تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات انواع خشکبار با استفاده از مدلی ترکیبی از گارچ و پنل سه بعدی در سال‌های 1371-1397 است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی نرخ برابری ارز کشورهای واردکننده 15.0- است و در بین خشکبار، بعد از پسته، خرما با ضریب 15.0 در رشد صادرات خشکبار ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها