موانع گذار به دموکراسی در مصر قبل و بعد از سال 2011(با تاکید بر نقش ارتش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مصر به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای جهان اسلام مطرح است. با شکل گیری انقلاب سال 2011، ملت این کشور امید زیادی داشت که اقتدارگرایی پیشین به سوی دموکراسی گذر کند. با این حال، وجود علل و عومال مختلف از جمله نقش ارتش در ساختار سیاسی این کشور باعث شد تا مسیر دموکراسی در این کشور نیمه تمام بماند. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که نقش ارتش در روند اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی در تحولات مصر قبل و بعد از سال 2011 چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه محوری مطرح شده است که ارتش قبل و بعد از سال 2011، به واسطه تلاش برای تقویت روند اقتدارگرایی، مانع اصلی گذار به دموکراسی در مصر بوده است.نتایج مقاله نشان می دهد که ارتش بعد از تحولات سال 2011 و به خصوص در دوران عبدالفتاح السیسی همان روند اقتدارگرایی در دوران مبارک را در پیش گرفته و در تلاش برای کنترل کشور در ابعاد مختلف است. این امر، باعث شده است تا گذار به دموکراسی در مسیر به شدت تضعیف شود. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها