ایجاب و قبول در تجارت الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد لارستان،دانشگاه ازاد اسلامی،لارستان،ایران(نویسنده مسؤل)

3 استادیار گروه حقوق، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

چکیده

تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می‌شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است و روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. گسترش روز افزون معاملات الکترونیکی و لزوم پیشرفت آن در کشورهای درحال توسعه حقوق دانان را برآن داشته تا در جهت پر کردن خلاهای قانونی و مسایل حقوقی مرتبط با این گونه معاملات بکوشند و این مساله ایجاب و قبول را به عنوان وسیله اعلام اراده متعاملین در معاملات الکترونیکی نقش بسزایی دارد. از این رو پرسش اصلی این مقاله این است که ایجاب و قبول در تجارت الکترونیکی ایران و فرانسه به چه نحو بیان می‌گردد؟ این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی به دنبال بررسی نقش ایجاب و قبول در تجارت الکترونیکی نظام حقوقی ایران و فرانسه می باشد در حقیقت در ایران و فرانسه تجارت الکترونیکی، روابط تازه ای بین تاجر و مشتری برقرار می شود که از سویی از شمای سنتی فاصله می‌گیرد و از سوی دیگر واسطه های جدیدی در تماس با مشتریان تاجر شکل می گیرند.

کلیدواژه‌ها