شناسایی عوامل موثر بر پذیرش خط مشی های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران(نویسنده مسؤل)

3 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

توجه به مسائل عمومی جامعه و اتخاذ تدابیری برای حل آنها از وظایف دولت هاست که آنها را از بخش خصوصی متمایز می سازد فرایند خط مشی گذاری از نگاه علم مدیریت چرخهای چند مرحله ای دارد شامل تهیه دستور کار، شکل گیری خط مشی ، اجرای خط مشی، ارزیابی خط مشی تغییر خط مشی و در نهایت پایان خط مشی یکی از مسائلی که امروزه کشورها با آن رو به رو هستند.هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت پذیرش خط‌مشی‌های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی- کمی، است و با استفاده از رویکرد دلفی، به استخراج ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش خط‌مشی‌های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف پرداخته است. در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق، 114 زیرمعیار و 22 معیار اصلی شناسایی شده است که در دو راند دلفی، در اختیار خبرگان قرار گرفت. در نهایت 96 زیرمعیار نهایی شناسایی گردید. میزان تأثیر متغیرهای شناسایی‌شده در قالب مدل، نشان داد تمامی عوامل شناسایی‌شده، در تبیین پذیرش خط‌مشی‌ها تأثیر معناداری دارند. عامل کنترل و ارزیابی 798/0 بیش‌ترین اثر را در تبیین پذیرش خط‌مشی‌ها داشته و ابزار اجرا 297/0 دارای کمترین میزان تأثیر است. براساس رتبه‌بندی عامل‌های اصلی مطالعه، موانع ‏با رتبه 15.23 از بالاترین اولویت برخوردار است. تداخل و وابستگی با رتبه 14.68 در اولویت دوم قرار دارد. عامل فرهنگی با رتبه 14.48 در اولویت سوم قرار دارد و تعامل و ارتباط با رتبه 4.12 در اولویت آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها