عوامل موثر بر طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار مدیریت آموزش عالی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی است. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی شاخص های مربوط به طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی ابعاد شناسایی شده، استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزش، تحقیقات در آموزش و روانشناسی تربیتی بودند که بعد از انجام مصاحبه 11 اشباع نظری صورت گرفت. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار و پایایی از فرمول کوپای (68/0) بدست آمد. برای ارائه مدل پرسشنامه محقق ساخته بین 382 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه توزیع و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تمام شاخص ها تایید شدند و بُعد آموزشی با ضریب 0.648 بیشترین تاثیرگذاری و اهمیت را در مدل دارد و بُعد غیر آموزشی با ضریب 0.448 تاثیرکمتری را دارد. همچنین در بین مولفه ها به ترتیب زمان بندی آموزشی با سهم (0.841)، نحوه ارزشیابی آموزشی (0.812)، کارکنان آموزشی (0.801)، مدرس (0.777)، خدمات اجتماعی، فرهنگی و هنری (0.575)، نحوه ارزشیابی (0.542)، فضای آموزشی (0.473)، خدمات آموزش بین الملل (0.473)، خدمات اجتماعی، فرهنگی و هنری (0.774)، نحوه ی آموزشی (0773)، ابزارهای آموزشی (0.716)، محتوای آموزشی (0.712) و فضای فیزیکی آموزشی (0.625) تاثیرگذارترین مولفه ها در طراحی فضای آموزشی مبتنی بر یادگیری ساختن گرایی است.

کلیدواژه‌ها