واکاوی لزوم اعمال جهاد تبیین در حیطه حقوق شهروندی مخالفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

2 استادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران ( نویسنده مسئول )

3 مدرس مدعو واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران ، دانشیار دانشگاه اصفهان، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت ( ع)

10.30510/psi.2023.286488.1726

چکیده

زمینه و هدف : رعایت حقوق شهروندی مخلفان مطابق با قانون ورعایت مصادیق آن در جامعه یکی از نمادهای مردم سالاری و حق گرایی حکومت هاست .لذا رعایت این حقوق از یک سو با نظر به عدالت محوری احکام اسلام و از سوی دیگر وجود گفتمان بزرگ جهاد تبیین و آگاهی رسانی دینی همه جانبه به شهروندان در جامعه اسلامی تحت این گفتمان که بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار مطالبه گری شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است زمینه و هدف نگارش این مقاله است.
روش : .پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است.
یافته ها و نتایج : یکی از عوامل موثر در رعایت حقوق شهروندی مخالفان در هر چه کاربردی تر اعمال نمودن نظریه جهاد تبیین در جامعه اسلامی است زیرا که ایجاد آگاهی با اندیشه ورزی و معرفت عمیق همراه با اخلاق مداری و سعه صدر و قرار ندادن همه مخالفان در دسته های معاند و غیر خودی به خصوص در مواضعی که جامعه اسلامی مورد حجمه و فتنه های دشمنان واقع می شود، می تواند منجر به کاهش مخالفت ها و معاندتهایی از سر جهل و فریب گردیده و بسیاری از مخالفان را از لجاجت و عناد نا آگاهانه به راه صحیح مطالبه گری هدایت کرده و حقوق شهروندان مخالف در جامعه را بدرستی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها