مقابله با فساد در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی برنامه ششم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی ،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار پژوهشکده اندیشه سیاسی،انقلاب و تمدن اسلامی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

10.30510/psi.2023.421832.4382

چکیده

برنامه های پنج ساله توسعه، مبنای فعالیت های استراتژیک و کلان کشور در دهه های اخیر بوده است. یکی از اهداف برنامه های توسعه، ارائه الگوی توسعه درون زا برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت و مطابق با ارزش های اسلامی است. یکی از ستون های اصلی تعالی و پیشرفت جامعه اسلامی، مقابله با فساد است که تحقق آن می تواند علاوه بر ایجاد رضایت و ارتقای سرمایه اجتماعی، به توسعه اقتصادی و اقتدار جامعه اسلامی منجر شود. یکی از موضوعاتی که موضوع سیاستگذاری در جامعه را لازم و ضروری می سازد، بحث مقابله با فسادهای سیاسی و اجتماعی است که بی توجهی به آن می تواند تاثیرات منفی بر جامعه بگذارد. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های مقابله با فساد در برنامه ششم توسعه و نقاط ضعف و قوت آن است. روش پژوهش تحلیل مضمون و شیوه گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در برنامه ششم توسعه، به مبارزه با ابعاد مختلف فساد و رفع تبعیض ماده ای اختصاص داده نشده و در موراد مرتبط نیز کلی گویی و فاقد راهکارهای اجرایی بوده است.

کلیدواژه‌ها