تحلیل جامعه شناختی سهم پایین زنان در جایگاه های سیاسی (مطالعه موردی: زنان شهری استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.253866.1324

چکیده

چکیده
مسئله تحقیق سهم پایین زنان در جایگاه های سیاسی استان آذربایجان شرقی بود. بر این اساس سوال تحقیق این بود که چه عوامل جامعه شناختی در این امر نقش دارند؟ برای این منظور نگرش زنان مورد مطالعه قرار گرفت. چهارچوب نظری تحقیق نظریه های تعامل گرایی و فمینیسم بود. روش تحقیق پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه بود. جمعیت تحقیق شامل زنان شهری حداقل بیست و پنج ساله و دارای تحصیلات دانشگاهی بود. حجم نمونه 369 نفر و شیوه نمونه گیری خوشه ای – سهمیه ای بود. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه عوامل جنسیت، کلیشه جنسیتی، مردسالاری، مذهب و فرهنگ با سهم پایین زنان در جایگاه های سیاسی معنی دار و مستقیم است. نتیجه گیری کلی تحقیق این بود که سهم پایین زنان در جایگاه های سیاسی ریشه در فرهنگ و عقاید اجتماع دارد. بر این اساس بهبود این وضعیت مستلزم تغییر نگرش اجتماع نسبت به نقش های زنان و توانایی های آنان است. ابزارهای موثری که می توانند بکار گرفته شوند تا به این بهبود دست یافت رسانه ها و آموزش و پرورش است. همچنین پیشنهاد شد تحقیقات آتی با رویکرد کیفی جهت کسب اطلاعات عمیق تر بپردازند.
کلمات کلیدی: زنان، جایگاه های سیاسی، استان آذربایجان شرقی.

کلیدواژه‌ها