نویسنده = محمدحسین زارعی
نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 447-473

10.30510/psi.2022.327841.3052

جهان بخش ابراهیمی؛ محمدحسین زارعی؛ عرفان شمس