نویسنده = حسن جعفری
تأثیر بین‌المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3715-3731

10.30510/psi.2022.333184.3220

حسن جعفری؛ حمیدرضا علی کرمی؛ نجادعلی الماسی