نویسنده = غلامحسین زرگری نژاد
دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2243-2256

10.30510/psi.2022.338199.3365

تالیا احمدی؛ رضا شعبانی؛ غلامحسین زرگری نژاد