نویسنده = کمال کوهی
معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1117-1133

10.30510/psi.2022.340358.3419

محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ محمد مصطفی عبدی