نویسنده = سعید امیرنژاد
آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4992-5008

10.30510/psi.2022.344627.3514

آرمان طاهری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی