نویسنده = محمد مهدی برغی
چرایی تفسیر پذیری تفکیک صدر و ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 6677-6696

10.30510/psi.2022.351609.3724

حمیدرضا صادقیان؛ محمد مهدی برغی؛ سید مهدی منصوری


مبانی و اصول حاکم بر تفسیر قضایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 2951-2973

10.30510/psi.2023.383696.4255

حمیدرضا صادقیان؛ محمد مهدی برغی؛ سید مهدی منصوری


پیامدهای مطلوب و نامطلوب بر رسیدگی‌های کیفری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1447-1455

10.30510/psi.2022.375679.4163

مرتضی حدادزاده نیری؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ محمد مهدی برغی